Ogólnym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami subdyscypliny pedagogicznej - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.  Szczególne cele kształcenia:

  • zapoznanie studentów z genezą, historią i tendencjami rozwojowymi pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz jej miejscem w strukturze nauk pedagogicznych;
  • wprowadzenie podstawowych pojęć związanych z pedagogiką opiekuńczo-wychowawczą;
  • zaznajomienie studentów z czynnikami warunkującymi pracę opiekuńczo-wychowawczą w różnych środowiskach wychowawczych;
  • zapoznanie studentów z aktualną strukturą systemu opieki nad dzieckiem w Polsce oraz porównawczo – z wybranymi przykładami funkcjonowania instytucji opiekuńczo;